توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

آمار سایتها
 
 

Array
جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
زیرمجموعه تاریخ انتشار نوع سایت
1 issnl.um.ac.ir خبرنامه انجمن آمار ایران گوناگون 0000-00-00 Post Nuke
2 multi_center.um.ac.ir سایت آزمایشی مرکزی 0000-00-00 Joomla! 2.5
3 jashnvareh.um.ac.ir جشنواره علمی و پژوهشی فردوسی گوناگون 0000-00-00 Post Nuke
4 multi_host1.um.ac.ir سایت آزمایش شماره 1 0000-00-00 Joomla! 2.5
5 ftp://ftp.um.ac.ir مرکز دانلود (FTP) گوناگون 0000-00-00 Post Nuke
6 multi_host2.um.ac.ir سایت آزمایش شماره ۲ 0000-00-00 Joomla! 2.5
7 ftpnews.um.ac.ir وب‌گاه خبری مرکز دانلود گوناگون 0000-00-00 Post Nuke
8 mvlab.um.ac.ir Machine Vision Lab. مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00 Joomla! 2.5
9 newsreader.um.ac.ir خبرخوان گوناگون 0000-00-00 Post Nuke
10 refahee.um.ac.ir مرکز رفاهی گوناگون 0000-00-00 Joomla! 2.5
11 118.um.ac.ir جستجوگر شماره تلفن گوناگون 0000-00-00 Post Nuke
12 padafand.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی پدافند غیر عامل انجمن های علمی - دانشجویی 0000-00-00 Joomla! 2.5
13 inde.um.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد گروههای آموزشی 0000-00-00 Joomla! 2.5
14 meteo.um.ac.ir Data logger 0000-00-00 Joomla! 2.5
15 shahed.um.ac.ir اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر گوناگون 0000-00-00 Joomla! 2.5
16 www.um.ac.ir وب‌گاه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد وبگاه اصلی 0000-00-00 Post Nuke
17 news.um.ac.ir پایگاه خبری دانشگاه فردوسی مشهد وبگاه خبری 0000-00-00 Post Nuke
18 profdoc.um.ac.ir پایگاه مقالات اعضای هیات علمی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00 Post Nuke
19 jm.um.ac.ir سامانه مدیریت مجله‌های پژوهشی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00 Post Nuke
20 confbank.um.ac.ir پایگاه مقاله‌ کنفرانس‌ها پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00 Post Nuke